Bông nguyên liệu | Raw Cotton

Bông nguyên liệu dành cho lĩnh vực dệt sợi   |   Raw Cotton for Textile Industry

 

cay-bong-cotton

vuon bong

bong

PHOTO-2019-03-11-11-01-08

PHOTO-2019-03-11-11-01-09

PHOTO-2019-03-11-11-01-09_1

PHOTO-2019-03-11-11-01-10

PHOTO-2019-03-11-11-01-10_1

PHOTO-2019-03-11-11-01-10_2

PHOTO-2019-03-11-11-01-11

PHOTO-2019-03-11-11-01-11_1

PHOTO-2019-03-11-11-01-11_2

PHOTO-2019-03-11-11-01-12

 

 

 

Liên hệ đặt hàng

Sản phẩm khác: